Diaconie zoekt collectedoelen

Als diaconie willen we binnenkort het collecterooster voor 2019 opstellen. Evenals voorgaande jaren roepen we u als gemeenteleden op om bestemmingen aan te dragen voor de 3e collecte. Uit de aangedragen bestemmingen maken we als diaconie dan een keuze
voor het collecterooster, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. Wij vragen u om uiterlijk zondag 7 oktober uw ideeën voor de 3e collecte in te leveren bij één van de diakenen, of per mail naar info@gksr.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Terug